Ο νόμος 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α, 23-12-2020) ορίζει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ για τα invitro διαγνωστικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19

rapid-test-covid-flue

 

Στο κεφάλαιο Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στο άρθρο 73 αναφέρεται:“Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε εμβόλια και invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19 και σε συναφείς υπηρεσίες – Προσθήκη παρ 1Α στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, στην παράγραφο 3, αναφέρεται ότι: «1.Μετά την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α’ 248), προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής:

«1Α. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID- 19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19, που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/ΕΚ (L 331) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 (L 117) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τη λοιπή ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου.»

2.Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται μέχρι και τις 31.12.2022».

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ (Άρθρο 73)

Πηγή: e-νομοθεσία.gr

Τεστ Ανίχνευσης Covid-19


ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ -8% ΕΩΣ -30%

Ρινοφαρυγγικό δείγμα. Διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό ελάχιστο όριο ανίχνευσης SARS-CoV-2 Ag (LOD): 1.15 x 102 TCID50/mL. Προτείνεται από την Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας (Health Security Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Φεβρουαρίου 2021. *Διατίθεται αποκλειστικά σε διαγνωστικά εργαστήρια, βάση του ΦΕΚ 204/22-10-2020 τ.Α'. ( Άρθρο τριακοστό πρώτο, παράγραφο 3).

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ -8% ΕΩΣ -30%

Ρινοφαρυγγικό δείγμα. Διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό ελάχιστο όριο ανίχνευσης SARS-CoV-2 Ag (LOD): 1.15 x 102 TCID50/mL. Προτείνεται από την Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας (Health Security Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Φεβρουαρίου 2021. *Διατίθεται αποκλειστικά σε διαγνωστικά εργαστήρια, βάση του ΦΕΚ 204/22-10-2020 τ.Α'. ( Άρθρο τριακοστό πρώτο, παράγραφο 3).  

Δείγμα ολικό αίμα, ορός ή πλάσμα. *Διατίθεται σε Επαγγελματίες Υγείας, βάση του ΦΕΚ 204/22-10-2020 ( Άρθρο τριακοστό πρώτο, παράγραφος 3).

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τεστ Αντισωμάτων COVID-19 25T IgG/IgM

Δείγμα ολικό αίμα, ορός ή πλάσμα. *Διατίθεται σε Επαγγελματίες Υγείας, βάση του ΦΕΚ 204/22-10-2020 ( Άρθρο τριακοστό πρώτο, παράγραφος 3).  

Αφήστε μια απάντηση