Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων rapid test COVID-19

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag-3

 

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 204/22-10-2020 τ. Α’ , οι όροι χρήσης δοκιμαστικών μοριακών ελέγχων (rapid test) και η υποχρέωση καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, στην παράγραφο 3, αναφέρεται ότι: «Νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ., δύνανται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα». Επίσης απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση τους.

Στην παράγραφο 4 αναφέρεται η υποχρέωση διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, σε περίπτωση θετικού rapid test, για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος.

Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι οι φορείς διενέργειας, πρέπει αμελλητί να ενημερώνουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID19. H μη καταχώρηση συνεπάγεται πρόστιμο 3.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση λειτουργίας του φορέα για 30 μέρες

Σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι μόνο τα εργαστήρια βιολογικών υλικών, τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ανήκοντα όλα στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αδειοδοτούνται από τους ιατρικούς συλλόγους.

Επομένως η διενέργεια rapid test δεν πρέπει να γίνεται σε ιατρεία, σε φαρμακεία και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο εκτός των προβλεπομένων από το ΦΕΚ.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ (Σελίδα 10902, Άρθρο τριακοστό πρώτο)

Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Τεστ Ανίχνευσης Covid-19


ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ -8% ΕΩΣ -30%

Ρινοφαρυγγικό δείγμα. Διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό ελάχιστο όριο ανίχνευσης SARS-CoV-2 Ag (LOD): 1.15 x 102 TCID50/mL. Προτείνεται από την Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας (Health Security Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Φεβρουαρίου 2021. *Διατίθεται αποκλειστικά σε διαγνωστικά εργαστήρια, βάση του ΦΕΚ 204/22-10-2020 τ.Α'. ( Άρθρο τριακοστό πρώτο, παράγραφο 3).

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ -8% ΕΩΣ -30%

Ρινοφαρυγγικό δείγμα. Διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό ελάχιστο όριο ανίχνευσης SARS-CoV-2 Ag (LOD): 1.15 x 102 TCID50/mL. Προτείνεται από την Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας (Health Security Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Φεβρουαρίου 2021. *Διατίθεται αποκλειστικά σε διαγνωστικά εργαστήρια, βάση του ΦΕΚ 204/22-10-2020 τ.Α'. ( Άρθρο τριακοστό πρώτο, παράγραφο 3).  

Δείγμα ολικό αίμα, ορός ή πλάσμα. *Διατίθεται σε Επαγγελματίες Υγείας, βάση του ΦΕΚ 204/22-10-2020 ( Άρθρο τριακοστό πρώτο, παράγραφος 3).

ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τεστ Αντισωμάτων COVID-19 25T IgG/IgM

Δείγμα ολικό αίμα, ορός ή πλάσμα. *Διατίθεται σε Επαγγελματίες Υγείας, βάση του ΦΕΚ 204/22-10-2020 ( Άρθρο τριακοστό πρώτο, παράγραφος 3).  

Αφήστε μια απάντηση