ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.toliopoulos.gr , θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και άλλες πληροφορίες οι οποίες ζητούνται για την διεκπεραίωση συναλλαγών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.toliopoulos.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν κατά οποιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την:

·εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.toliopoulos.gr

·ενημέρωση των χρηστών

·επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις

·ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του www.toliopoulos.gr

·ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων

·εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Κατ’ εξαίρεση το www.toliopoulos.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

·Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (π.χ μεταφορικές εταιρείες, ταχυμεταφορές) με τα οποία συνεργάζεται το www.toliopoulos.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την εξυπηρέτηση των χρηστών .

·Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.toliopoulos.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διορθώσουν ή να διαγράψουν οποτεδήποτε επιθυμούν τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέξει στις προσωπικές ρυθμίσεις του λογαριασμού του και να διορθώσει τα στοιχεία που επιθυμεί, ή να ζητήσει απο το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών να κάνει τις αλλαγές για λογαριασμό του.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.toliopoulos.grυπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.toliopoulos.grδιατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.